Dasar Privasi

Kemas kini terakhir: 10 Disember 2023

Dasar Privasi ini menerangkan dasar dan prosedur kami tentang pengumpulan, penggunaan dan pendedahan maklumat anda apabila anda menggunakan Perkhidmatan dan memberitahu anda tentang hak privasi anda dan cara undang-undang melindungi anda.

Kami menggunakan data peribadi anda untuk menyediakan dan menambah baik perkhidmatan. Dengan menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan maklumat mengikut Dasar Privasi ini.

Tafsiran dan definisi

Tafsiran

Perkataan yang huruf awalnya ditulis dengan huruf besar mempunyai makna yang ditakrifkan di bawah syarat berikut. Takrifan berikut akan mempunyai makna yang sama tanpa mengira sama ada ia muncul dalam bentuk tunggal atau jamak.

Definisi

Untuk tujuan Dasar Privasi ini:

 • Akaun ialah akaun unik yang dibuat untuk andauntuk mengakses Perkhidmatan kami atau sebahagian daripada Perkhidmatan kami.
 • Afiliasi bermaksud entiti yang mengawal, dikawal oleh, atau berada di bawah kawalan bersama dengan pihak, di mana “kawalan” bermaksud pemilikan 50% atau lebih saham, ekuiti pelaburan, atau sekuriti lain dengan hak mengundi untuk pemilihan pengarah atau pihak berkuasa pengurusan lain.
 • Syarikat (dirujuk sebagai “Syarikat”, “Kami”, “Kami” atau “Kami” dalam Perjanjian ini) merujuk kepada SaveFBvid, New York.
 • Kuki ialah fail kecil yang diletakkan pada komputer anda, peranti mudah alih atau mana-mana peranti lain oleh tapak web, yang mengandungi butiran sejarah penyemakan imbas anda di tapak web tersebut antara pelbagai kegunaannya.< /span>
 • Negara merujuk kepada: New York, Amerika Syarikat.
 • Peranti bermaksud mana-mana peranti yang boleh mengakses Perkhidmatan, seperti komputer, telefon mudah alih atau tablet digital.
 • Data peribadi adalah sebarang maklumat yang berkaitan dengan individu yang dikenal pasti atau boleh dikenal pasti.
 • Perkhidmatan merujuk kepada tapak web.
 • Pembekal perkhidmatan ialahmana-mana orang asli atau sah yang memproses data bagi pihak Syarikat. Merujuk kepada syarikat pihak ketiga atau individu yang diambil bekerja oleh Syarikat untuk memudahkan Perkhidmatan, menyediakan Perkhidmatan bagi pihak Syarikat, melaksanakan perkhidmatan yang berkaitan dengan Perkhidmatan atau membantu Syarikat dalam menganalisis cara Perkhidmatan digunakan.< /span>
 • Data Penggunaan merujuk kepada data yang dikumpul secara automatik, dijana melalui penggunaan perkhidmatan atau oleh infrastruktur perkhidmatan itu sendiri (contohnya, tempoh lawatan halaman).
 • Tapak web merujuk kepada SaveFBvid, boleh diakses daripada https://savefbvideos.com/
 • Anda bermaksud individu yang mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, atau Syarikat, atau entiti undang-undang lain bagi pihak yang mana individu tersebut mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, mengikut mana yang berkenaan . a>

Pengumpulan dan penggunaan data peribadi anda

Jenis data yang dikumpul

Data peribadi

Semasa menggunakan Perkhidmatan kami, kami mungkin meminta anda memberikan kami maklumat tertentu yang boleh dikenal pasti secara peribadi yang boleh digunakan untuk menghubungi atau mengenal pasti anda. Maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

 • Data penggunaan

Data penggunaan

Data penggunaan dikumpul secara automatik apabila anda menggunakan perkhidmatan tersebut.

Data Penggunaan mungkin termasuk maklumat seperti alamat Protokol Internet peranti anda (cth. alamat IP), jenis penyemak imbas, versi penyemak imbas, halaman Perkhidmatan kami yang anda lawati, dan masa dan tarikh lawatan anda, masa yang dihabiskan pada halaman tersebut, data pengecam peranti unik dan data diagnostik lain.

Apabila anda mengakses Perkhidmatan melalui atau melalui peranti mudah alih, kami mungkin mengumpul maklumat tertentu secara automatik, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, jenis peranti mudah alih yang anda gunakan, ID unik peranti mudah alih anda, alamat IP peranti mudah alih anda, sistem pengendalian anda, jenis pelayar Internet mudah alih yang digunakan, pengecam peranti unik dan data diagnostik lain.

Kami juga mungkin mengumpul maklumat yang dihantar oleh penyemak imbas anda apabila anda melawat Perkhidmatan kami atau apabila anda mengakses Perkhidmatan melalui atau melalui peranti mudah alih.

Teknologi Penjejakan dan Kuki

Kami menggunakan kuki dan teknologi penjejakan yang serupa untuk menjejak aktiviti pada Perkhidmatan kami dan menyimpan maklumat tertentu. Teknologi penjejakan yang digunakan ialah suar, teg dan skrip untuk mengumpul dan menjejak maklumat serta menambah baik dan menganalisis perkhidmatan kami. Teknologi yang kami gunakan mungkin termasuk:

 • Kuki atau kuki penyemak imbas. Kuki ialah fail kecil yang diletakkan pada peranti anda. Anda boleh menetapkan penyemak imbas anda untuk menolak semua kuki atau untuk menunjukkan apabila kuki sedang dihantar. Walau bagaimanapun, jika anda tidak menerima kuki, anda mungkin tidak boleh menggunakan beberapa bahagian perkhidmatan kami. Melainkan anda telah melaraskan tetapan penyemak imbas anda supaya ia menolak kuki, Perkhidmatan kami mungkin menggunakan kuki.
 • Suar web. Sesetengah bahagian Perkhidmatan dan e-mel kami mungkin mengandungi fail elektronik kecil yang dikenali sebagai suar web (juga dikenali sebagai gif jelas, teg piksel dan gif piksel tunggal) ) yang membenarkan Syarikat, sebagai contoh, untuk mengira pengguna yang telah melawat halaman tersebut atau membuka e-mel dan untuk statistik lain yang berkaitan dengan Laman Web (contohnya, merekodkan populariti bahagian tertentu dan mengesahkan integriti sistem dan pelayan).

Kuki boleh menjadi kuki “berterusan” atau “sesi”. Kuki berterusan kekal pada komputer atau peranti mudah alih anda apabila anda berada di luar talian, manakala kuki sesi dipadamkan sebaik sahaja anda menutup pelayar web anda.

Kami menggunakan kedua-dua kuki sesi dan kuki berterusan untuk tujuan yang dinyatakan di bawah:

 • Kuki yang diperlukan/penting

Jenis: Kuki sesi

Ditadbir oleh: Kami

Tujuan: Kuki ini penting untuk memberi anda perkhidmatan yang tersedia melalui tapak web dan membolehkan anda menggunakan beberapa cirinya. Mereka membantu mengesahkan pengguna dan menghalang penggunaan akaun pengguna secara penipuan. Tanpa kuki ini, perkhidmatan yang anda minta tidak dapat disediakan dan kami hanya menggunakan kuki ini untuk menyediakan perkhidmatan ini kepada anda.

 • Polisi Kuki/Maklumat Penerimaan Kuki

Jenis: kuki berterusan

Ditadbir oleh: Kami

Tujuan: Kuki ini mengenal pasti sama ada pengguna telah menerima penggunaan kuki di tapak web.

 • Kuki kefungsian

Jenis: kuki berterusan

Ditadbir oleh: Kami

Tujuan: Kuki ini membolehkan kami mengingati pilihan yang anda buat apabila anda menggunakan tapak web, seperti mengingati butiran log masuk atau pilihan bahasa anda. Tujuan kuki ini adalah untuk memberikan anda pengalaman yang lebih peribadi dan untuk mengelak daripada memasukkan semula pilihan anda setiap kali anda menggunakan tapak web.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kuki yang kami gunakan dan pilihan anda berkenaan kuki, sila lawati Dasar Kuki kami atau bahagian Kuki Dasar Privasi kami.

Penggunaan data peribadi anda

Syarikat boleh menggunakan Data Peribadi untuk tujuan berikut:

 • Untuk menyediakan dan mengekalkan perkhidmatan kami, termasuk memantau penggunaan perkhidmatan kami.
 • Untuk mengurus akaun anda: untuk mengurus pendaftaran anda sebagai pengguna perkhidmatan. Data peribadi yang diberikan mungkin memberi anda akses kepada pelbagai ciri perkhidmatan yang tersedia untuk anda sebagai pengguna berdaftar.
 • Untuk pelaksanaan kontrak: pembangunan, pematuhan dan prestasi kontrak untuk pembelian produk, item atau perkhidmatan yang dibeli atau mana-mana kontrak lain dengan kami melalui perkhidmatan .
 • Untuk menghubungi anda: Untuk menghubungi anda melalui e-mel, panggilan telefon, SMS atau bentuk komunikasi elektronik lain yang setara, seperti pemberitahuan tolak daripada aplikasi mudah alih mengenai kemas kini atau komunikasi maklumat yang berkaitan kepada kefungsian, produk atau perkhidmatan kontrak, termasuk kemas kini keselamatan, apabila perlu atau munasabah untuk pelaksanaannya.
 • Untuk memberi anda berita, tawaran istimewa dan maklumat am tentang barangan, perkhidmatan dan acara lain yang kami tawarkan yang serupa dengan yang telah anda beli atau tanyakan melainkan anda telah memilih untuk tidak menerima maklumat sedemikian.
 • Untuk mengurus permintaan anda: untuk mengambil bahagian dan mengurus permintaan anda kepada kami.
 • Untuk pemindahan perniagaan: Kami mungkin menggunakan maklumat anda untuk menilai atau menjalankan penggabungan, pelupusan, penstrukturan semula, penyusunan semula, pembubaran atau penjualan atau pemindahan lain sebahagian atau semua aset kami , sama ada sebagai usaha berterusan atau sebagai sebahagian daripada kebankrapan, pembubaran atau prosiding yang serupa, di mana data peribadi yang kami simpan tentang pengguna Perkhidmatan kami adalah antara aset yang dipindahkan.
 • Untuk tujuan lain: Kami mungkin menggunakan maklumat anda untuk tujuan lain, seperti analisis data, mengenal pasti arah aliran penggunaan, menentukan keberkesanan promosi kempen kami dan menilai serta menambah baik perkhidmatan kami, produk, perkhidmatan, pemasaran dan pengalaman anda.

Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dalam situasi berikut:

 • Dengan pembekal perkhidmatan: kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dengan pembekal perkhidmatan untuk memantau dan menganalisis penggunaan perkhidmatan kami dan menghubungi anda.
 • Untuk pemindahan perniagaan: Kami mungkin berkongsi atau memindahkan maklumat peribadi anda berkaitan dengan, atau semasa rundingan, sebarang penggabungan, penjualan aset syarikat, pembiayaan atau pemerolehan semua atau sebahagian daripada perniagaan kami kepada syarikat lain.
 • Dengan Ahli Gabungan: Kami mungkin berkongsi maklumat anda dengan ahli gabungan kami, dalam hal ini kami akan memerlukan ahli gabungan tersebut untuk mematuhi Dasar Privasi ini. Ahli gabungan termasuk syarikat induk kami dan mana-mana anak syarikat lain, rakan kongsi usaha sama atau syarikat lain yang kami kawal atau yang berada di bawah kawalan bersama kami.
 • Dengan rakan kongsi perniagaan: kami mungkin berkongsi maklumat anda dengan rakan kongsi perniagaan kami untuk menawarkan produk, perkhidmatan atau promosi tertentu kepada anda.
 • Dengan pengguna lain: Apabila anda berkongsi maklumat peribadi atau sebaliknya berinteraksi di kawasan awam dengan pengguna lain, maklumat itu mungkin dilihat oleh semua pengguna dan mungkin diedarkan secara terbuka kepada pihak luar. a>
 • Dengan persetujuan anda: Kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi anda untuk sebarang tujuan lain dengan persetujuan anda.

Penyimpanan data peribadi anda

Syarikat hanya akan menyimpan data peribadi anda selama yang diperlukan untuk tujuan yang ditetapkan dalam Dasar Privasi ini. Kami akan mengekalkan dan menggunakan data peribadi anda setakat yang diperlukan untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami (contohnya, jika kami dikehendaki mengekalkan data anda untuk mematuhi undang-undang yang berkenaan), menyelesaikan pertikaian dan menguatkuasakan perjanjian dan dasar undang-undang kami.

Syarikat juga akan mengekalkan Data Penggunaan untuk tujuan analisis dalaman. Data penggunaan biasanya disimpan untuk tempoh masa yang lebih singkat, kecuali apabila data ini digunakan untuk mengukuhkan keselamatan atau meningkatkan fungsi Perkhidmatan kami, atau kami bertanggungjawab secara sah untuk mengekalkan data ini untuk jangka masa yang lebih lama.

Pemindahan data peribadi anda

Maklumat anda, termasuk Data Peribadi, diproses di pejabat operasi Syarikat dan di mana-mana tempat lain di mana pihak yang terlibat dalam pemprosesan berada. Ini bermakna bahawa maklumat ini boleh dipindahkan ke dan diselenggarakan pada komputer yang terletak di luar negeri, wilayah, negara atau bidang kuasa kerajaan anda yang lain di mana undang-undang perlindungan data mungkin berbeza daripada undang-undang dari bidang kuasa anda.

Persetujuan anda kepada Dasar Privasi ini, diikuti dengan penyerahan maklumat sedemikian, merupakan persetujuan anda untuk pemindahan tersebut.

Syarikat akan mengambil semua langkah yang semunasabahnya perlu untuk memastikan bahawa data anda diurus dengan selamat dan mengikut Dasar Privasi ini, dan tiada pemindahan data peribadi anda akan berlaku kepada organisasi atau negara melainkan ianya mempunyai kawalan yang mencukupi, termasuk keselamatan data anda dan maklumat peribadi lain.

Padamkan data peribadi anda

Anda mempunyai hak untuk memadam atau meminta bantuan kami dalam memadam data peribadi yang kami kumpulkan tentang anda.

Perkhidmatan kami mungkin memberi anda keupayaan untuk memadam maklumat tertentu tentang anda dari dalam Perkhidmatan.

Anda boleh mengemas kini, menukar atau memadam maklumat anda pada bila-bila masa dengan melog masuk ke akaun anda, jika anda mempunyainya, dan melawati bahagian tetapan akaun yang membolehkan anda mengurus maklumat peribadi anda. Anda juga boleh menghubungi kami untuk meminta akses kepada, membetulkan atau memadam sebarang maklumat peribadi yang telah anda berikan kepada kami.

Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa kami mungkin perlu mengekalkan maklumat tertentu apabila kami mempunyai kewajipan undang-undang atau asas undang-undang untuk berbuat demikian.

Pendedahan data peribadi anda

Transaksi perniagaan

Jika Syarikat terlibat dalam penggabungan, pemerolehan atau penjualan aset, data peribadi anda mungkin dipindahkan. Kami akan memberikan notis sebelum data peribadi anda dipindahkan dan tertakluk kepada Dasar Privasi yang berbeza.

Pemakaian undang-undang

Dalam keadaan tertentu, Syarikat mungkin dikehendaki mendedahkan data peribadi anda jika dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang atau sebagai tindak balas kepada permintaan yang sah oleh pihak berkuasa awam (contohnya, mahkamah atau agensi kerajaan).

Keperluan undang-undang lain

Syarikat mungkin mendedahkan data peribadi anda dengan niat baik bahawa tindakan sedemikian adalah perlu untuk:

 • Mematuhi kewajipan undang-undang
 • Melindungi dan mempertahankan hak atau harta Syarikat
 • Mencegah atau menyiasat kemungkinan salah laku yang berkaitan dengan perkhidmatan
 • Lindungi keselamatan peribadi Pengguna Perkhidmatan atau orang ramai
 • Lindungi diri anda daripada liabiliti undang-undang

Keselamatan data peribadi anda

Keselamatan maklumat peribadi anda adalah penting kepada kami, tetapi ingat bahawa tiada kaedah penghantaran melalui Internet, atau kaedah storan elektronik adalah 100% selamat. Walaupun kami berusaha untuk menggunakan cara yang boleh diterima secara komersial untuk melindungi Data Peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlaknya.

Privasi kanak-kanak

Perkhidmatan kami tidak bertujuan untuk mereka yang berumur di bawah 13 tahun. Kami tidak mengumpul maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi daripada sesiapa di bawah umur 13 tahun. Jika anda seorang ibu bapa atau penjaga dan anda sedar bahawa anak anda telah memberikan kami data peribadi, sila Hubungi Kami. Jika kami menyedari bahawa kami telah mengumpul maklumat peribadi daripada sesiapa di bawah umur 13 tahun tanpa pengesahan kebenaran ibu bapa, kami akan mengambil langkah untuk mengalih keluar maklumat tersebut daripada pelayan kami.

Jika kami perlu bergantung pada persetujuan sebagai asas undang-undang untuk memproses maklumat anda dan negara anda memerlukan kebenaran ibu bapa, kami mungkin meminta kebenaran ibu bapa anda sebelum kami mengumpul dan menggunakan maklumat tersebut.

Pautan ke laman web lain

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang tidak dikendalikan oleh kami. Jika anda mengklik pada pautan pihak ketiga, anda akan diarahkan ke tapak pihak ketiga tersebut. Kami amat menasihati anda untuk menyemak Dasar Privasi setiap tapak yang anda lawati.

Kami tidak mempunyai kawalan ke atas, dan tidak bertanggungjawab ke atas, kandungan, dasar privasi, atau amalan mana-mana tapak atau perkhidmatan pihak ketiga.

Perubahan kepada Dasar Privasi ini

Kami mungkin mengemas kini Dasar Privasi kami dari semasa ke semasa. Kami akan memberitahu anda tentang sebarang perubahan dengan menyiarkan Dasar Privasi baharu pada halaman ini. Kami akan memberitahu anda melalui e-mel dan/atau notis penting mengenai Perkhidmatan Kami sebelum perubahan berkuat kuasa dan mengemas kini tarikh “Terakhir dikemas kini” di bahagian atas Dasar Privasi ini.

Kami mengesyorkan agar anda menyemak Dasar Privasi ini secara berkala untuk sebarang perubahan. Perubahan kepada Dasar Privasi ini menjadi berkesan apabila ia disiarkan di halaman ini.