Mga Tuntunin at Kundisyon

Huling na-update: Disyembre 10, 2023

Mangyaring basahin nang mabuti ang mga tuntunin at kundisyon na ito bago gamitin ang Aming Serbisyo.

Interpretasyon at Depinisyon

Interpretasyon

Ang mga salita kung saan ang unang titik ay naka-capitalize ay may mga kahulugan na tinukoy sa ilalim ng mga sumusunod na kondisyon. Ang mga sumusunod na kahulugan ay dapat magkaroon ng parehong kahulugan kahit na ang mga ito ay lumilitaw na isahan o maramihan.

Mga Kahulugan

Para sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito:

  • Affiliate ay nangangahulugang isang entity na kumokontrol ay kinokontrol ng o nasa ilalim ng karaniwang kontrol sa isang partido, kung saan ang ibig sabihin ng “kontrol” ay pagmamay-ari ng 50% o higit pa sa mga share, equity interest, o iba pang mga mahalagang papel na may karapatang bumoto para sa halalan ng mga direktor o iba pang awtoridad sa pamamahala.
  • Bansa ay tumutukoy sa: New York, United States.
  • Kumpanya (tinukoy bilang alinman sa “ang Kumpanya,” “Kami,” “Kami,” o “Amin” sa Kasunduang ito) ay tumutukoy sa SaveFBvid, New York.
  • Device ay nangangahulugang anumang device na maaaring ma-access ang serbisyo, gaya ng computer, cellphone, o digital tablet.
  • Serbisyo ay tumutukoy sa Website.
  • Ang ibig sabihin ng Mga Tuntunin at Kundisyon (tinukoy din bilang “Mga Tuntunin”) ay ang Mga Tuntunin at Kundisyon na ito na bumubuo sa buong Kasunduan sa pagitan Mo at ng Kumpanya tungkol sa paggamit ng serbisyo.
  • Third-party Social Media Service ay nangangahulugang anumang mga serbisyo o nilalaman (kabilang ang data, impormasyon, produkto, o serbisyo) na ibinigay ng isang third party na maaaring ipakita, isama, o gawin magagamit ng serbisyo.
  • Ang Website ay tumutukoy sa SaveFBvid, naa-access mula sa https://savefbvideos.com/
  • Ikaw ay nangangahulugang ang indibidwal na nag-a-access o gumagamit ng Serbisyo, ang Kumpanya, o iba pang legal na entity sa ngalan kung saan ina-access o ginagamit ng naturang indibidwal ang serbisyo, kung naaangkop.

Pagkilala

Ito ang Mga Tuntunin at Kundisyon na namamahala sa paggamit ng serbisyong ito at ang Kasunduan sa pagitan Mo at ng Kumpanya. Itinatakda ng Mga Tuntunin at Kundisyon na ito ang mga karapatan at obligasyon ng lahat ng mga user tungkol sa paggamit ng serbisyo.

Ang iyong pag-access at paggamit ng serbisyo ay nakakondisyon sa Iyong pagtanggap at pagsunod sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito. Nalalapat ang Mga Tuntunin at Kundisyon na ito sa lahat ng bisita, user, at iba pang nag-a-access o gumagamit ng serbisyo.

Sa pamamagitan ng pag-access o paggamit ng Serbisyo, sumasang-ayon ka na sumailalim sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito. Kung hindi Ka sumasang-ayon sa anumang bahagi ng Mga Tuntunin at Kundisyon na ito, hindi mo maaaring i-access ang serbisyo.

Kinakatawan mo na ikaw ay higit sa edad na 18. Hindi pinapayagan ng Kumpanya ang mga wala pang 18 taong gulang na gamitin ang serbisyo.

Ang iyong pag-access at paggamit ng serbisyo ay nakakondisyon din sa Iyong pagtanggap at pagsunod sa Patakaran sa Privacy ng Kumpanya. Inilalarawan ng aming Patakaran sa Privacy ang Aming mga patakaran at pamamaraan sa pangongolekta, paggamit, at pagsisiwalat ng Iyong personal na impormasyon kapag ginamit Mo ang Application o ang Website at sinasabi sa Iyo ang tungkol sa Iyong mga karapatan sa pagkapribado at kung paano ka pinoprotektahan ng batas. Mangyaring basahin nang mabuti ang Aming Patakaran sa Pagkapribado bago gamitin ang Aming Serbisyo.

Mga Link sa Iba pang mga Website

Ang aming serbisyo ay maaaring maglaman ng mga link sa mga third-party na website o serbisyo na hindi pagmamay-ari o kontrolado ng Kumpanya.

Ang Kumpanya ay walang kontrol sa at walang pananagutan para sa nilalaman ng mga third-party na website o serbisyo, mga patakaran sa privacy, o mga kasanayan. Kinikilala at sinasang-ayunan mo pa na ang Kumpanya ay hindi mananagot o mananagot, direkta o hindi direkta, para sa anumang pinsala o pagkawala na dulot o pinaghihinalaang dulot ng o may kaugnayan sa paggamit ng o pag-asa sa anumang naturang nilalaman, kalakal, o serbisyong magagamit. sa o sa pamamagitan ng anumang naturang mga web site o serbisyo.

Pagwawakas

Maaari naming wakasan o suspindihin kaagad ang Iyong pag-access, nang walang paunang abiso o pananagutan, para sa anumang dahilan, kasama nang walang limitasyon kung nilalabag Mo ang Mga Tuntunin at Kundisyon na ito.

Sa pagwawakas, ang iyong karapatang gamitin ang serbisyo ay titigil kaagad.

Limitasyon ng Pananagutan

Sa kabila ng anumang pinsala na maaari Mong matanggap, ang buong pananagutan ng Kumpanya at alinman sa mga supplier nito sa ilalim ng anumang probisyon ng Mga Tuntuning ito at ang Iyong eksklusibong remedyo para sa lahat ng nauna ay limitado sa halagang binayaran Mo sa pamamagitan ng serbisyo o 100 USD kung Wala ka pang nabili sa pamamagitan ng serbisyo.

Sa pinakamataas na lawak na pinahihintulutan ng naaangkop na batas, sa anumang pagkakataon ang Kompanya o ang mga supplier nito ay mananagot para sa anumang espesyal, nagkataon, hindi direkta, o kinahinatnang pinsala anuman (kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, mga pinsala para sa pagkawala ng kita, pagkawala ng data o iba pang impormasyon, para sa pagkagambala sa negosyo, para sa personal na pinsala, pagkawala ng privacy na nagmumula sa o sa anumang paraan na nauugnay sa paggamit ng o kawalan ng kakayahan na gamitin ang serbisyo, third-party na software at/o third-party na hardware na ginamit sa serbisyo, o kung hindi man may kaugnayan sa anumang probisyon ng Mga Tuntunin na ito), kahit na ang Kumpanya o sinumang supplier ay pinayuhan ng posibilidad ng naturang mga pinsala at kahit na ang remedyo ay nabigo sa mahalagang layunin nito.

Hindi pinapayagan ng ilang estado ang pagbubukod ng mga ipinahiwatig na warranty o limitasyon ng pananagutan para sa mga incidental o consequential damages, na nangangahulugan na maaaring hindi mailapat ang ilan sa mga limitasyon sa itaas. Ang pananagutan ng bawat partido ay magiging limitado sa pinakamalaking lawak na pinahihintulutan ng batas sa mga estadong ito.

“AS IS” at “AS AVAILABLE” Disclaimer

Ang serbisyo ay ibinibigay sa Iyo “AS IS” at “AS AVAILABLE” at kasama ang lahat ng mga pagkakamali at mga depekto nang walang warranty. Sa maximum na lawak na pinahihintulutan sa ilalim ng naaangkop na batas, ang Kumpanya, sa ngalan nito at sa ngalan ng mga Affiliate nito at ng kani-kanilang mga tagapaglisensya at tagapagbigay ng serbisyo, ay hayagang itinatanggi ang lahat ng mga warranty, ipinahayag man, ipinahiwatig, ayon sa batas, o kung hindi man, tungkol sa serbisyo, kasama ang lahat ipinahiwatig na mga garantiya ng kakayahang maikalakal, kaangkupan para sa isang partikular na layunin, titulo at hindi paglabag, at mga warranty na maaaring lumabas sa kurso ng pakikitungo, kurso ng pagganap, paggamit o kasanayan sa kalakalan. Nang walang limitasyon sa nauna, ang Kumpanya ay hindi nagbibigay ng garantiya o pagsasagawa. Wala itong representasyon ng anumang uri na matutugunan ng serbisyo ang Iyong mga kinakailangan, makamit ang anumang nilalayon na resulta, magiging tugma o gumagana sa anumang iba pang software, application, system, o serbisyo, gumagana nang walang pagkaantala, nakakatugon sa anumang mga pamantayan sa pagganap o pagiging maaasahan, o pagkakamali. -libre o na ang anumang mga error o depekto ay maaaring o itatama.

Nang hindi nililimitahan ang nauna, ang Kumpanya o alinman sa mga provider ng Kumpanya ay hindi gumagawa ng anumang representasyon o warranty ng anumang uri, hayag o ipinahiwatig: (i) tungkol sa pagpapatakbo o pagkakaroon ng serbisyo, o ang impormasyon, nilalaman, at mga materyales o produkto kasama doon; (ii) na ang serbisyo ay hindi maaantala o walang error; (iii) tungkol sa katumpakan, pagiging maaasahan, o pera ng anumang impormasyon o nilalaman na ibinigay sa pamamagitan ng serbisyo; o (iv) na ang serbisyo, mga server nito, nilalaman, o mga email na ipinadala mula sa o sa ngalan ng Kumpanya ay walang mga virus, script, trojan horse, worm, malware, timebomb o iba pang nakakapinsalang bahagi.

Hindi pinapayagan ng ilang hurisdiksyon ang pagbubukod ng ilang partikular na uri ng mga warranty o limitasyon sa mga naaangkop na karapatan ayon sa batas ng isang consumer, kaya ang ilan o lahat ng mga pagbubukod at limitasyon sa itaas ay maaaring hindi nalalapat sa Iyo. Ngunit sa ganoong kaso, ang mga pagbubukod at regulasyon na nakabalangkas sa seksyong ito ay dapat ilapat sa pinakamalaking lawak na maipapatupad sa ilalim ng naaangkop na batas.

Namamahalang batas

Ang mga batas ng Bansa, hindi kasama ang mga salungat nito sa mga tuntunin ng batas, ay mangangasiwa sa Mga Tuntuning ito at sa Iyong paggamit ng Serbisyo. Ang iyong paggamit ng aplikasyon ay maaari ding sumailalim sa lokal, estado, pambansa, o internasyonal na batas.

Resolusyon sa mga Di-pagkakasundo

Ipagpalagay na mayroon kang anumang mga alalahanin o hindi pagkakaunawaan tungkol sa serbisyo. Sa ganoong sitwasyon, sumasang-ayon ka na subukan munang lutasin ang hindi pagkakaunawaan nang hindi pormal sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Kumpanya.

Para sa mga User ng European Union (EU).

Kung ikaw ay isang consumer ng European Union, makikinabang ka sa anumang mandatoryong probisyon ng batas ng Bansa kung saan Ikaw ay naninirahan.

Legal na Pagsunod ng Estados Unidos

Kinakatawan at ginagarantiyahan mo na (i) Hindi ka matatagpuan sa isang bansang napapailalim sa embargo ng gobyerno ng Estados Unidos o itinalaga ng gobyerno ng Estados Unidos bilang isang bansang “sumusuporta sa terorista”, at (ii) Hindi ka nakalista sa anumang listahan ng mga ipinagbabawal o pinaghihigpitang partido ng gobyerno ng Estados Unidos.

Severability at Waiver

Pagkahihiwalay

Kung ang anumang probisyon ng Mga Tuntunin na ito ay pinaniniwalaang hindi maipapatupad o hindi wasto, ang naturang probisyon ay babaguhin at bibigyang-kahulugan upang maisakatuparan ang mga layunin ng naturang probisyon sa pinakamaraming lawak na posible sa ilalim ng naaangkop na batas, at ang natitirang mga probisyon ay magpapatuloy sa buong puwersa at bisa.

Waiver

Maliban kung itinatadhana dito, ang kabiguan na gamitin ang isang karapatan o ang pag-atas sa pagganap ng isang obligasyon sa ilalim ng Mga Tuntuning ito ay hindi makakaapekto sa kakayahan ng isang partido na gamitin ang ganoong karapatan o nangangailangan ng ganoong pagganap sa anumang oras pagkatapos noon, o ang pagwawaksi ng isang paglabag ay hindi dapat bubuo ng isang waiver ng anumang kasunod na paglabag.

Pagsasalin Interpretasyon

Ang Mga Tuntunin at Kundisyon na ito ay maaaring naisalin kung ginawa Namin ang mga ito na magagamit sa Iyo sa aming serbisyo. Sumasang-ayon ka na ang orihinal na teksto sa Ingles ay mananaig sa kaso ng isang hindi pagkakaunawaan.

Mga Pagbabago sa Mga Tuntunin at Kundisyon na Ito

Inilalaan namin ang karapatan, sa Aming sariling paghuhusga, na baguhin o palitan ang Mga Tuntuning ito anumang oras. Kung materyal ang isang rebisyon, gagawa Kami ng mga makatwirang pagsisikap na magbigay ng hindi bababa sa 30 araw na paunawa bago ang anumang bagong tuntunin na magkakabisa. Kung ano ang bumubuo sa isang materyal na pagbabago ay matutukoy sa Aming sariling pagpapasya.

Sa pamamagitan ng patuloy na pag-access o paggamit sa Aming Serbisyo pagkatapos maging epektibo ang mga pagbabagong iyon, sumasang-ayon ka na sumailalim sa mga binagong tuntunin. Kung hindi Ka sumasang-ayon sa mga bagong tuntunin, sa kabuuan o sa bahagi, mangyaring ihinto ang paggamit sa Website at sa Serbisyo.