Các điều khoản và điều kiện

Cập nhật lần cuối: ngày 10 tháng 12 năm 2023

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện này trước khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Giải thích và định nghĩa

Diễn dịch

Những từ có chữ cái đầu được viết hoa có nghĩa được xác định theo các điều kiện sau. Các định nghĩa sau đây sẽ có cùng ý nghĩa bất kể chúng ở dạng số ít hay số nhiều.

Các định nghĩa

Đối với các Điều khoản và Điều kiện này:

  • Chi nhánh có nghĩa là một thực thể kiểm soát được kiểm soát bởi hoặc dưới sự kiểm soát chung của một bên, trong đó “kiểm soát” có nghĩa là quyền sở hữu từ 50% cổ phần trở lên, lãi vốn cổ phần, hoặc các chứng khoán khác có quyền bỏ phiếu bầu giám đốc hoặc cơ quan quản lý khác.
  • Quốc gia đề cập đến: New York, Hoa Kỳ.
  • Công ty (được gọi là “Công ty”, “Chúng tôi”, “Chúng tôi” hoặc “Của chúng tôi” trong Thỏa thuận này) đề cập đến SaveFBvid, New York.
  • Thiết bị có nghĩa là bất kỳ thiết bị nào có thể truy cập dịch vụ, chẳng hạn như máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng kỹ thuật số.
  • Dịch vụ đề cập đến Trang web.
  • Điều khoản và Điều kiện (còn được gọi là “Điều khoản”) có nghĩa là các Điều khoản và Điều kiện này hình thành nên toàn bộ Thỏa thuận giữa Bạn và Công ty về việc sử dụng dịch vụ.
  • Dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba có nghĩa là mọi dịch vụ hoặc nội dung (bao gồm dữ liệu, thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ) do bên thứ ba cung cấp có thể được hiển thị, bao gồm hoặc thực hiện dịch vụ có sẵn.
  • Trang web đề cập đến SaveFBvid, có thể truy cập từ https://savefbvideos.com/
  • Bạn nghĩa là cá nhân truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, Công ty hoặc pháp nhân khác thay mặt cho cá nhân đó đang truy cập hoặc sử dụng dịch vụ, nếu có.

Nhìn nhận

Đây là các Điều khoản và Điều kiện chi phối việc sử dụng dịch vụ này và Thỏa thuận giữa Bạn và Công ty. Các Điều khoản và Điều kiện này quy định các quyền và nghĩa vụ của tất cả người dùng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ.

Việc bạn truy cập và sử dụng dịch vụ tùy thuộc vào việc Bạn chấp nhận và tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này. Các Điều khoản và Điều kiện này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác truy cập hoặc sử dụng dịch vụ.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này. Nếu Bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong các Điều khoản và Điều kiện này, bạn không thể truy cập dịch vụ.

Bạn tuyên bố rằng bạn trên 18 tuổi. Công ty không cho phép những người dưới 18 tuổi sử dụng dịch vụ.

Việc bạn truy cập và sử dụng dịch vụ cũng tùy thuộc vào việc Bạn chấp nhận và tuân thủ Chính sách quyền riêng tư của Công ty. Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi mô tả các chính sách và thủ tục của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của Bạn khi Bạn sử dụng Ứng dụng hoặc Trang web, đồng thời cho Bạn biết về quyền riêng tư của Bạn cũng như cách luật pháp bảo vệ Bạn. Vui lòng đọc kỹ Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi trước khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không do Công ty sở hữu hoặc kiểm soát.

Công ty không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web hoặc dịch vụ, chính sách hoặc thông lệ về quyền riêng tư của bên thứ ba. Bạn thừa nhận và đồng ý thêm rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc bị cáo buộc gây ra bởi hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn như vậy. trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào như vậy.

Chấm dứt

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của Bạn ngay lập tức mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm pháp lý vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn nếu Bạn vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.

Sau khi chấm dứt, quyền sử dụng dịch vụ của Bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức.

Trách nhiệm hữu hạn

Bất kể mọi thiệt hại mà Bạn có thể phải chịu, toàn bộ trách nhiệm pháp lý của Công ty và bất kỳ nhà cung cấp nào của Công ty theo bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản này và biện pháp khắc phục độc quyền của Bạn đối với tất cả các điều khoản trước đó sẽ được giới hạn ở số tiền Bạn thanh toán thông qua dịch vụ hoặc 100 USD nếu Bạn chưa mua bất cứ thứ gì thông qua dịch vụ.

Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, trong mọi trường hợp, Công ty hoặc nhà cung cấp của Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên, gián tiếp hoặc do hậu quả nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại do mất lợi nhuận, mất dữ liệu hoặc thông tin khác, do gián đoạn kinh doanh, thương tích cá nhân, mất quyền riêng tư phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng dịch vụ, phần mềm của bên thứ ba và/hoặc phần cứng của bên thứ ba được sử dụng cùng với dịch vụ, hoặc mặt khác liên quan đến bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản này), ngay cả khi Công ty hoặc bất kỳ nhà cung cấp nào đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó và ngay cả khi biện pháp khắc phục không đạt được mục đích thiết yếu.

Một số tiểu bang không cho phép loại trừ các bảo đảm ngụ ý hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, điều đó có nghĩa là một số hạn chế nêu trên có thể không được áp dụng. Trách nhiệm pháp lý của mỗi bên sẽ được giới hạn ở mức độ lớn nhất được pháp luật ở các bang này cho phép.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm “NGUYÊN TRẠNG” và “NHƯ CÓ SẴN”

Dịch vụ được cung cấp cho Bạn “NGUYÊN TRẠNG” và “NHƯ SẴN CÓ” và với tất cả các lỗi và khiếm khuyết mà không cần bảo hành. Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, Công ty, thay mặt Công ty và thay mặt cho các Chi nhánh của Công ty cũng như người cấp phép và nhà cung cấp dịch vụ tương ứng của họ, từ chối rõ ràng mọi bảo đảm, dù rõ ràng, ngụ ý, theo luật định hay nói cách khác, liên quan đến dịch vụ, bao gồm tất cả các bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, quyền sở hữu và việc không vi phạm, cũng như các bảo đảm có thể phát sinh trong quá trình giao dịch, thực hiện, sử dụng hoặc thực hành thương mại. Không giới hạn ở những điều trên, Công ty không đưa ra sự đảm bảo hay cam kết nào. Nó không tuyên bố dưới bất kỳ hình thức nào rằng dịch vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu của Bạn, đạt được bất kỳ kết quả mong muốn nào, tương thích hoặc hoạt động với bất kỳ phần mềm, ứng dụng, hệ thống hoặc dịch vụ nào khác, hoạt động không bị gián đoạn, đáp ứng mọi tiêu chuẩn về hiệu suất hoặc độ tin cậy hoặc có lỗi. -miễn phí hoặc bất kỳ lỗi hoặc khiếm khuyết nào có thể hoặc sẽ được sửa chữa.

Không giới hạn điều trước đó, Công ty cũng như bất kỳ nhà cung cấp nào của Công ty đều không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào, rõ ràng hay ngụ ý: (i) về hoạt động hoặc tính sẵn có của dịch vụ hoặc thông tin, nội dung và tài liệu hoặc sản phẩm bao gồm trong đó; (ii) dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi; (iii) về tính chính xác, độ tin cậy hoặc tính cập nhật của bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào được cung cấp thông qua dịch vụ; hoặc (iv) rằng dịch vụ, máy chủ, nội dung hoặc email được gửi từ hoặc thay mặt Công ty không chứa vi-rút, tập lệnh, ngựa trojan, sâu, phần mềm độc hại, bom hẹn giờ hoặc các thành phần có hại khác.

Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ một số loại bảo đảm hoặc giới hạn nhất định đối với các quyền theo luật định hiện hành của người tiêu dùng, do đó một số hoặc tất cả các loại trừ và giới hạn ở trên có thể không áp dụng cho Bạn. Nhưng trong trường hợp đó, các loại trừ và quy định được nêu trong phần này sẽ được áp dụng ở mức độ lớn nhất có thể thực thi được theo luật hiện hành.

Luật chi phối

Luật pháp của Quốc gia, ngoại trừ các xung đột về quy định pháp luật, sẽ điều chỉnh các Điều khoản này và việc sử dụng Dịch vụ của Bạn. Việc sử dụng ứng dụng của bạn cũng có thể phải tuân theo luật pháp địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế.

Giải quyết tranh chấp

Giả sử Bạn có bất kỳ mối quan ngại hoặc tranh chấp nào về dịch vụ. Trong trường hợp đó, Bạn đồng ý trước tiên cố gắng giải quyết tranh chấp một cách không chính thức bằng cách liên hệ với Công ty.

Dành cho người dùng Liên minh Châu Âu (EU)

Nếu Bạn là người tiêu dùng của Liên minh Châu Âu, bạn sẽ được hưởng lợi từ mọi quy định bắt buộc của luật pháp của Quốc gia nơi Bạn cư trú.

Tuân thủ pháp luật Hoa Kỳ

Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng (i) Bạn không sống ở một quốc gia bị chính phủ Hoa Kỳ cấm vận hoặc bị chính phủ Hoa Kỳ chỉ định là quốc gia “hỗ trợ khủng bố” và (ii) Bạn không có tên trong danh sách trên bất kỳ danh sách các bên bị cấm hoặc bị hạn chế nào của chính phủ Hoa Kỳ.

Khả năng tách rời và miễn trừ

Tính tách rời

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được coi là không thể thi hành hoặc không hợp lệ thì điều khoản đó sẽ được thay đổi và giải thích để đạt được các mục tiêu của điều khoản đó ở mức độ lớn nhất có thể theo luật hiện hành và các điều khoản còn lại sẽ tiếp tục có đầy đủ hiệu lực.

Miễn trừ

Trừ khi được quy định ở đây, việc không thực hiện quyền hoặc yêu cầu thực hiện nghĩa vụ theo các Điều khoản này sẽ không ảnh hưởng đến khả năng của một bên trong việc thực hiện quyền đó hoặc yêu cầu thực hiện quyền đó vào bất kỳ lúc nào sau đó, cũng như việc từ bỏ vi phạm sẽ không cấu thành hành vi vi phạm. từ bỏ mọi vi phạm tiếp theo.

Dịch thuật Phiên dịch

Các Điều khoản và Điều kiện này có thể đã được dịch nếu Chúng tôi cung cấp chúng cho Bạn trên dịch vụ của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng văn bản gốc tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng trong trường hợp có tranh chấp.

Thay đổi đối với các Điều khoản và Điều kiện này

Chúng tôi có toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc thay thế các Điều khoản này bất cứ lúc nào. Nếu bản sửa đổi là quan trọng, Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo ít nhất 30 ngày trước khi bất kỳ điều khoản mới nào có hiệu lực. Những gì tạo nên sự thay đổi quan trọng sẽ được xác định theo quyết định riêng của Chúng tôi.

Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi những sửa đổi đó có hiệu lực, Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi. Nếu Bạn không đồng ý toàn bộ hoặc một phần với các điều khoản mới, vui lòng ngừng sử dụng Trang web và Dịch vụ.