Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 10 grudnia 2023 r

Przed skorzystaniem z Naszej Usługi prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami.

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, których pierwsza litera jest pisana wielką literą, mają znaczenie określone zgodnie z poniższymi warunkami. Poniższe definicje będą miały to samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Dla niniejszych Warunków:

  • Podmiot stowarzyszony oznacza podmiot sprawujący kontrolę, kontrolowany przez stronę lub znajdujący się pod wspólną kontrolą ze stroną, gdzie „kontrola” oznacza posiadanie 50% lub więcej udziałów, udziałów w kapitale, lub inne papiery wartościowe uprawniające do głosowania w wyborach dyrektorów lub innego organu zarządzającego.
  • Kraj odnosi się do: Nowy Jork, Stany Zjednoczone.
  • Firma (w tej Umowie określana jako „Firma”, „My”, „Nas” lub „Nasz”) odnosi się do SaveFBvid w stanie Nowy Jork.
  • Urządzenie oznacza dowolne urządzenie, które może uzyskać dostęp do usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.
  • Usługa oznacza Stronę internetową.
  • Warunki (zwane także „Warunkami”) oznaczają niniejszy Regulamin, który stanowi całość Umowy pomiędzy Tobą a Firmą dotyczącą korzystania z usługi.
  • Zewnętrzna usługa mediów społecznościowych oznacza wszelkie usługi lub treści (w tym dane, informacje, produkty lub usługi) dostarczane przez stronę trzecią, które mogą być wyświetlane, uwzględniane lub udostępniane dostępne w ramach usługi.
  • Witryna odnosi się do SaveFBvid, dostępnego pod adresem https://savefbvideos.com/
  • Ty oznacza osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, Firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba uzyskuje dostęp do usługi lub z niej korzysta, stosownie do przypadku.

Potwierdzenie

Poniżej znajdują się Warunki regulujące korzystanie z tej usługi oraz Umowa pomiędzy Tobą a Firmą. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki wszystkich użytkowników związane z korzystaniem z serwisu.

Twój dostęp do usługi i korzystanie z niej jest uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem niniejszego Regulaminu. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób uzyskujących dostęp do usługi lub korzystających z niej.

Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszych Warunków, nie możesz uzyskać dostępu do usługi.

Oświadczasz, że masz ukończone 18 lat. Firma nie zezwala osobom poniżej 18 roku życia na korzystanie z usługi.

Twój dostęp do usługi i korzystanie z niej jest również uzależnione od akceptacji i przestrzegania Polityki prywatności Spółki. Nasza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich danych osobowych podczas korzystania z Aplikacji lub Strony internetowej oraz informuje Cię o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak prawo Cię chroni. Przed skorzystaniem z naszego Serwisu prosimy o dokładne zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

Linki do innych stron internetowych

Nasz serwis może zawierać łącza do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością Spółki ani nie są przez nią kontrolowane.

Firma nie ma kontroli i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość stron internetowych lub usług stron trzecich, polityk prywatności lub praktyk. Ponadto przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na takich dostępnych treściach, towarach lub usługach w takich witrynach internetowych lub usługach lub za ich pośrednictwem.

Zakończenie

Możemy zakończyć lub zawiesić Twój dostęp natychmiast, bez uprzedniego powiadomienia i odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym między innymi w przypadku naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków.

Po rozwiązaniu umowy Twoje prawo do korzystania z usługi natychmiast wygasa.

Ograniczenie odpowiedzialności

Niezależnie od jakichkolwiek szkód, jakie możesz ponieść, cała odpowiedzialność Firmy i któregokolwiek z jej dostawców zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków oraz Twoje wyłączne zadośćuczynienie za wszystkie poprzednie będą ograniczone do kwoty zapłaconej przez Ciebie za pośrednictwem usługi lub 100 USD, jeśli Nie kupiłeś niczego za pośrednictwem usługi.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma ani jej dostawcy w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, przypadkowe, pośrednie lub wtórne szkody (w tym między innymi szkody z tytułu utraty zysków, utraty danych lub inne informacje, za przerwę w działalności, obrażenia ciała, utratę prywatności wynikającą lub w jakikolwiek sposób związaną z korzystaniem lub niemożnością korzystania z usługi, oprogramowania stron trzecich i/lub sprzętu stron trzecich używanego z usługą, lub w inny sposób w związku z jakimkolwiek postanowieniem niniejszych Warunków), nawet jeśli Spółka lub jakikolwiek dostawca zostali powiadomieni o możliwości wystąpienia takich szkód i nawet jeśli środek zaradczy nie spełnił swojego podstawowego celu.

Niektóre stany nie zezwalają na wyłączenie dorozumianych gwarancji lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, co oznacza, że ​​niektóre z powyższych ograniczeń mogą nie mieć zastosowania. Odpowiedzialność każdej ze stron będzie ograniczona w największym zakresie dozwolonym przez prawo w tych stanach.

Zastrzeżenie dotyczące „TAK JAK JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”.

Usługa jest świadczona Państwu „TAK JAK JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, ze wszystkimi wadami i defektami, bez gwarancji. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Spółka w swoim imieniu oraz w imieniu swoich Podmiotów Stowarzyszonych oraz ich odpowiednich licencjodawców i usługodawców wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub innych, dotyczących usługi, w tym wszelkich dorozumiane gwarancje wartości handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu prawnego i nienaruszania praw oraz gwarancje, które mogą wynikać z transakcji, przebiegu realizacji, użytkowania lub praktyki handlowej. Bez ograniczeń do powyższych, Spółka nie udziela żadnych gwarancji ani zobowiązań. Nie gwarantuje w żaden sposób, że usługa spełni Twoje wymagania, osiągnie zamierzone rezultaty, będzie kompatybilna z jakimkolwiek innym oprogramowaniem, aplikacjami, systemami lub usługami lub będzie działać z jakimkolwiek innym oprogramowaniem, aplikacjami, systemami lub usługami, będzie działać bez przerw, spełniać jakiekolwiek standardy wydajności lub niezawodności lub będzie zawierać błędy -bezpłatne lub że jakiekolwiek błędy lub wady mogą lub zostaną naprawione.

Bez ograniczania poprzedniego, ani Spółka, ani żaden z dostawców Spółki nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych: (i) co do działania lub dostępności usługi, informacji, treści oraz materiałów lub produktów zawarte w nim; (ii) że usługa będzie nieprzerwana i wolna od błędów; (iii) co do dokładności, wiarygodności i aktualności wszelkich informacji lub treści udostępnianych za pośrednictwem usługi; lub (iv) że usługa, jej serwery, treść lub wiadomości e-mail wysyłane przez Firmę lub w jej imieniu są wolne od wirusów, skryptów, koni trojańskich, robaków, złośliwego oprogramowania, bomb zegarowych lub innych szkodliwych elementów.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie niektórych rodzajów gwarancji lub ograniczeń obowiązujących ustawowych praw konsumenta, więc niektóre lub wszystkie powyższe wyłączenia i ograniczenia mogą nie mieć zastosowania w Twoim przypadku. Jednak w takim przypadku wyłączenia i regulacje opisane w tej sekcji będą miały zastosowanie w najszerszym zakresie możliwym do wyegzekwowania na mocy obowiązującego prawa.

Prawo rządowe

Przepisy obowiązujące w danym kraju, z wyłączeniem norm kolizyjnych, regulują niniejsze Warunki i korzystanie przez Ciebie z Usługi. Korzystanie z aplikacji może również podlegać przepisom lokalnym, stanowym, krajowym lub międzynarodowym.

Rozstrzyganie Sporów

Załóżmy, że masz jakiekolwiek wątpliwości lub spory dotyczące usługi. W takim przypadku zgadzasz się najpierw spróbować nieformalnie rozwiązać spór, kontaktując się ze Spółką.

Dla użytkowników z Unii Europejskiej (UE).

Jeśli jesteś konsumentem z Unii Europejskiej, będziesz korzystać z wszelkich bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa kraju, w którym mieszkasz.

Zgodność z prawem Stanów Zjednoczonych

Użytkownik oświadcza i zapewnia, że ​​(i) nie znajduje się w kraju objętym embargiem nałożonym przez rząd Stanów Zjednoczonych lub który został określony przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj „wspierający terroryzm” oraz (ii) nie znajduje się na liście na dowolnej liście stron objętych zakazami lub ograniczeniami rządowej Stanów Zjednoczonych.

Rozdzielność i zrzeczenie się

Rozdzielność

Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne, takie postanowienie zostanie zmienione i zinterpretowane w celu osiągnięcia celów takiego postanowienia w największym możliwym zakresie zgodnie z obowiązującym prawem, a pozostałe postanowienia zachowają pełną moc i skuteczność.

Zrzeczenie się

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym dokumencie, nieskorzystanie z prawa lub niewymaganie wykonania zobowiązania na mocy niniejszych Warunków nie będzie miało wpływu na zdolność strony do skorzystania z takiego prawa lub wymagania takiego wykonania w dowolnym momencie później, ani też zrzeczenie się naruszenia nie będzie stanowić zrzeczenie się wszelkich późniejszych naruszeń.

Tłumaczenie Interpretacja

Niniejsze Warunki mogły zostać przetłumaczone, jeśli udostępniliśmy je Tobie w naszym serwisie. Wyrażasz zgodę na to, że w przypadku sporu rozstrzygający będzie oryginalny tekst w języku angielskim.

Zmiany niniejszego Regulaminu

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikacji lub zamiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeżeli zmiana jest istotna, dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić Cię z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie ustalone według naszego wyłącznego uznania.

Kontynuując dostęp do naszej Usługi lub korzystanie z niej po wejściu w życie tych zmian, wyrażasz zgodę na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeżeli nie wyrażasz zgody na nowe warunki w całości lub w części, prosimy o zaprzestanie korzystania z Serwisu i Usługi.